Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
नागपूर जिल्हातील प्रचलीत बँक प्रणालीचा व धोरणाचा प्रभाव महिला बचत गटांच्या कार्यावर होणारे परीणामाचे अध्ययन
Author Name :
डाॅ. विनोद खापने
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-9279
Article :
Author Profile
Abstract :
प्रस्तुत प्रकरणात विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यातील 35 बचतगटातील प्रत्येकी 10 बचत गट सदस्यांकडून म्हणजेच एकूण 350 बचत गट सदस्यांकडून संकलीत करण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले.
Keywords :
  • बँक प्रणाली,महिला बचत गटांच्या कार्यावर होणारे परीणामाचे अध्ययन,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.